KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

 • AYDINLATMA METNİ

  THK Uçuş Akademisi(TUA) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (KVKK), Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

  1 - Kişisel Veri, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
  Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

  2 - Çalışanlarımızdan ve çalışan adaylarımızdan 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince, tarafımızca işlenmesi zaruri olanlar da dâhil olmak üzere, iş sözleşmesi veya diğer formlarda tarafımızla paylaştığınız, özlük dosyanız kapsamında yer alan, işyerinde tutulacak her türlü tutanak, ifade, savunma tutanaklarınız, giriş-çıkış kontrolleriniz, kamera kayıtları ve yüz tanıma veya parmak izi okuma cihazlarını kapsayan her türlü kişisel verileriniz başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla bugüne değin tarafımızca titizlikle işlenmiş ve korunmuş olmakla birlikte, kişisel verilerin tarafımızca işlenmesi, korunması ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılması, kamu kurum ve kuruluşları ile veri sorumlusunun iş ortaklarıyla paylaşılması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte (KVKK madde 5/2’de sayılan haller hariç olmak üzere) açıkça rıza gösterdiğiniz takdirde mümkün hale gelmiştir.

  3 - Size ait kişisel veriler, kaydınızın oluşturulması mevzuatların tarafımıza yüklediği yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla KVKK kişisel verilerin işlenmesi genel ilkelerine uygun olarak yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan, fiziksel veya sanal ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.

  4 - Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde yukarıda belirttiğimiz belirli açık ve meşru amaçlar ile ilgili mevzuatlar kapsamında yükümlülüklerimiz devam ettiği sürece işlenecek ve korunacaktır.

  5 - Kişisel verileriniz, alacağınız hizmetler ve katılacağınız faaliyetlere ilişkin olarak THK Uçuş Akademisi, telekomünikasyon şirketleri ile ihtiyaç duyulan diğer kişi ve kamu kurum kuruluşlarına, gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dâhilinde paylaşılabilecektir.

  6 - KVKK gerekçesine göre: Kişisel verilerin, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi zorunludur. Buna göre, veri sorumluları, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uyacak; yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edebilecektir. Gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklanamayacak ancak kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirlemek zorundadır. Bu kapsamda TUA, kişisel verilerin muhafaza edilmesi gereken süreyi 10 yıl olarak belirlemiştir.

  7 - 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanunun 7. Maddesinde maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
  haklarına sahipsiniz.

  Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen hakları kullanmak istediğiniz takdirde; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep ettiğiniz haklarınıza yönelik açıklamaları içeren taleplerinizi www.tuathk.com/kvkk adresinde bulunan “THK Uçuş Akademisi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu” el yazısı ile doldurup;
  • İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını THK Uçuş Akademisi - Genel Evrak Birimi Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11 Etimesgut / Ankara adresine elden teslim ederek,
  • İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını THK Uçuş Akademisi - Genel Evrak Birimi Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11 Etimesgut / Ankara adresine noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla,
  • İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını kvkkiletisim@tuathk.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

  8 - TUA, ilettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuzu reddetme hakkını saklı tutar.

  9 - TUA, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  (Veri Sorumlusu: THK Uçuş Akademisi(TUA)
 • GİZLİLİK BİLDİRİMİ

  THK Uçuş Akademisi(TUA) marka tescili yapılmış olup web sayfamızda yer alan tüm bilgiler, tasarımlar ve resimler yazılı izin almadan kullanılamaz, başka ortamlara taşınamaz.

  TUA sitesine girdiğinizde kişisel bilgilerinizin şahsi ve gizli olduğunu kabul eder. Bu doğrultuda, verdiğiniz kişisel bilgiler güvenli bir yerde saklanır ve sadece belirli personel veya yetkili kişiler tarafından ulaşılabilir. Kişisel bilgileriniz sadece amacınız hakkında bilgilendirmek ya da sizlere daha iyi hizmet sunmak amacı ile gizlilik politikamız çerçevesinde kullanılacaktır. TUA elde ettiği kişisel bilgilerin gizli olduğunu kabul etmekte olduğu için çevrim-içi toplanan bilgileri, yasal olarak talep edilmedikçe, adli ya da idari soruşturma ya da davalar için gerekli görülmedikçe üçüncü şahıslara açıklamaz.

  Diğer internet siteleri TUA internet sitelerine bağlantılar içerebilir ve sadece gizlilik kuralına THK Uçuş Akademisi(TUA) ile aynı ölçüde önem veren ve dikkat eden sitelere bağlantı verme konusunda azami gayret gösterir. Bununla birlikte, TUA, diğer sitelerin içerikleri ve gizlilik konusundaki uygulamaları ile ilgili olarak sorumlu değildir.

  Herhangi bir sitede, TUA logosunu görmeniz bu güvenlik kurallarının o sitede geçerli olduğu anlamına gelmez. O sitenin TUA’ya ait bir web sitesi olduğuna emin olmalısınız. Logomuzu izinsiz ve kötü niyetle kullanmak isteyen kişiler olabilir. Firmamızın www.tuathk.com ismiyle ulaşılabilen sitemiz dışında başka bir web sitesi bulunmamaktadır.

  “Gizlilik politikamız” ve “Site Kullanım Şartlarımız” zaman zaman değişebileceğinden, sitemizi ziyaretinizde bu bölümü de okumanızı tavsiye ederiz. Firmamız, internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke edinmiştir. Eğer bu kuralları kabul etmiyorsanız, lütfen sitemizi kullanmayınız. Bu kurallar üzerinde, kendi takdirimiz ile değişiklikler, iyileştirmeler, eklemeler yapma ya da bazı kısımlarını çıkartma hakkını saklı tutarız. Lütfen değişiklikleri izlemek üzere bu siteyi düzenli olarak ziyaret ediniz. Bu değişikliklerin yapılmasını takiben, sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri ve site kullanım şartlarımızı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

  TUA’nın internet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.
 • AÇIK RIZA FORMU

  Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi (TUA) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan KVK Kanunu Kapsamında “Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni” çerçevesinde,
  Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla TUA veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; TUA’nın sunmuş olduğu hizmetleri en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Kurum tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
  İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Kurum tarafından; TUA çalışanlarına, görevlilerine, kanunen yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, TUA insan kaynakları sürecinin planlanması ya da geri dönüş yapılabilmesi amacıyla işleneceği, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için TUA ’nın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına (GSM Operatörü) aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.
  Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Kuruma başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.thk.org.tr/kvkk adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı - Genel Evrak Birimi Atatürk Bulvarı No:33 06100 Opera - Ankara adresine kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.
  Ayrıca, Kurum ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Kuruma bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
  KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dâhil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Beyanını okuduğumu ve anladığımı;

 • Veri Sahibi Başvuru Formu İçin Tıklayın.